Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS SÄÄNTÖMALLI II
Yhdistysrekisteri  Yksi kokous,
  useita jäsenryhmiä

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on KRONSTADTIN PAKOLAISTEN PERILLISET RY

ja sen kotipaikka on LAPPEENRANTA

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja levittää jälkipolville
tietoa Kronstadtin vuoden 1921 tapahtumista. Lisäksi tarkoituksena on edistää
jäsentensä tietoisuutta omista sukujuurista.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
- järjestää vuosittain maaliskuussa muistotilaisuuden (panihidan) Kronstadtin pakolaisten muistoksi.
- järjestää jäsenilleen matkoja.
- harjoittaa tutkimus-, tiedotus-, julkaisu- ja tarkoitukseen soveltuvaa näyttelytoimintaa.
- on yhteydessä muiden alan järjestöjen kanssa.
- järjestää keskustelu- ja koulutustilaisuuksia ja juhlia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna
 asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä. 

3. Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä Kronstadtin vuoden 1921 kapinan
pakolaisen perillinen tai muu henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö,
joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta
yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen
esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta
yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt
erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt
täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä
sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella
huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa
taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja KUUSI(6) muuta varsinaista jäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa
keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut
tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta
tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä,
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.
Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa
kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja TAI HALLITUKSEN JÄSEN,
kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä
päivänä tammi-toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää
tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä,
kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla
jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin
 määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista
äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan
ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään
seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla
kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus

 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
      pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa                 

 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien
      lausunto

 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä
      liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

 9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

      Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen
      vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä
      kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan
      sisällyttää kokouskutsuun.

    12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

 Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä
 yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä
 annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen
 muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

 Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen
 tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä
 tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan
 tarkoitukseen.

 

©2019 yhdistyksen kotisivu - suntuubi.com